Poslední aktuality

Environmentální audity

Firma EMSA-Ekosystem se specializuje na nezávislé účelově zaměřené audity stavu péče o jednotlivé složky životního prostředí včetně návrhů nápravných opatření a realizace souvisejících činností:

  • Ekologické audity v souvislosti s majetkovými změnami zaměřené na identifikaci zátěží (znečištění zemin, podzemní vody, stavebních konstrukcí) a závazků vyplývajících z neplnění právních a jiných požadavků, které jsou s prodávaným pozemkem, nemovitostí, podnikem svázány
  • Posouzení podniku nebo jeho dílčích částí z hlediska dodržování relevantních právních předpisů platných a připravovaných v oblasti ochrany životního prostředí, rozhodnutí nebo stanovisek správních orgánů a dalších relevantních norem (např. místních regulativ, požadavků zainteresovaných stran aj.) včetně interních předpisů a standardů
  • Ekologické audity pro účely zajišťování úvěrů a dotací