Poslední aktuality

Komplexní ekologické služby

Těžiště služeb společnosti EMSA-Ekosystem na úseku podnikové ekologie:

 • Odborná podpora klientů v oblasti jejich environmentální politiky
 • Metodické řízení činností klientů z hlediska ochrany životního prostředí za účelem dosažení a udržení souladu portfolia jejich podnikatelských aktivit s relevantními právními a jinými požadavky na úseku ochrany životního prostředí
 • Outsourcing funkce podnikového ekologa spočívající v kompletním převzetí jeho povinností a odpovědnosti za případné postihy ze strany správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí
 • Vypracování podnikové koncepce péče o jednotlivé složky životního prostředí
 • Zpracování interních směrnic a postupů pro oblast ochrany jednotlivých složek životního prostředí
 • Vedení environmentálního podnikového výkaznictví v souladu s legislativními požadavky
 • Vypracování plánů opatření pro případy havárie ve smyslu vodního zákona a zajištění stanovisek příslušných správců povodí, správců drobných toků a rozhodnutí vodoprávních úřadů
 • Zpracování havarijní dokumentace ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií včetně zařazení objektu do příslušné skupiny
 • Zastupování před správními orgány činnými na úseku ochrany životního prostředí včetně účasti na správních řízeních dotýkajících se problematiky ochrany životního prostředí
 • Kontrola plánů a projektů nových investic z pohledu obecných požadavků, zákonných předpisů či právních, místních a jiných požadavků
 • Hodnocení úrovně řízení ochrany životního prostředí v podniku s návrhy environmentálních cílů pro další období