Poslední aktuality

Produkty a služby

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

 • Zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
 • Zpracování Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
 • Posuzování vhodnosti a možnosti umístění záměru ve vybraných lokalitách
 • Spolupráce při zpracování příslušné technické dokumentace záměru za účelem zajištění dostatečných technických podkladů a informací potřebných pro zpracování dokumentace EIA a kompletní proces EIA

Environmentální audity
Firma EMSA-Ekosystem se specializuje na nezávislé účelově zaměřené audity stavu péče o jednotlivé složky životního prostředí včetně návrhů nápravných opatření a realizace souvisejících činností:

 • Ekologické audity v souvislosti s majetkovými změnami zaměřené na identifikaci zátěží (znečištění zemin, podzemní vody, stavebních konstrukcí) a závazků vyplývajících z neplnění právních a jiných požadavků, které jsou s prodávaným pozemkem, nemovitostí, podnikem svázány
 • Posouzení podniku nebo jeho dílčích částí z hlediska dodržování relevantních právních předpisů platných a připravovaných v oblasti ochrany životního prostředí, rozhodnutí nebo stanovisek správních orgánů a dalších relevantních norem (např. místních regulativ, požadavků zainteresovaných stran aj.) včetně interních předpisů a standardů
 • Ekologické audity pro účely zajišťování úvěrů a dotací

Odpadové hospodářství
Poskytované služby společností EMSA-Ekosystem v oblasti odpadového hospodářství:

 • Zpracování či aktualizace plánů odpadového hospodářství původce
 • Výkon funkce odpadového hospodáře
 • Odběry vzorků odpadů pro účely zpracování základních popisů odpadů, hodnocení jejich nebezpečných vlastností nebo monitorování jejich kritických ukazatelů
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vedení odpadové agendy a zpracování ročních hlášení
 • Vyhotovení identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Zpracování základních popisů odpadů ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. nebo vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 • Metodická pomoc při zařazování odpadů, výběr vhodných shromažďovacích nebo skladovacích prostředků a způsobu jejich označení v souladu s legislativními požadavky

Vodní hospodářství
Základní služby společností EMSA-Ekosystem v oblasti vodního hospodářství:

 • Outsourcing vodohospodářských služeb
 • Odběry vzorků vod včetně vod odpadních
 • Zajištění platného vodoprávního povolení k nakládání s vodami
 • Vedení vodohospodářské evidence provozu
 • Zpracování a aktualizace provozní dokumentace na úseku vodního hospodářství, zajištění jejího schválení ze strany správních orgánů
 • Kontroly komplexní činnosti na úseku nakládání s jednotlivými druhy vod, správnosti a úplnosti vodohospodářské agendy, souladu vodního hospodářství se zákonnými požadavky

IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

 • Individuální konzultace v rámci přípravy provozovatele zařízení na požadavky integrované prevence vyplývající ze zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění, relevantních BREF a složkových zákonů
 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v rozsahu vyhl. č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení
 • Spoluúčast při projednávání žádosti o vydání integrovaného povolení s dotčenými úřady a organizacemi jak v její přípravné fázi, tak v rámci celého správního řízení o vydání integrovaného povolení
 • Poskytování poradenství v oblasti IPPC – posouzení stavu zařízení z pohledu BAT/BREF, analýza aktuálnosti integrovaného povolení z pohledu potřeb provozovatele zařízení, vyhodnocování souladu provozu zařízení s podmínkami stanovenými na jeho provoz integrovaným povolením

Řešení ekologických zátěží
EMSA-Ekosystem v oblasti ekologických zátěží realizuje:

 • Orientační a podrobné průzkumy znečištění horninového prostředí
 • Rizikové analýzy ekologických zátěží
 • Návrhy sanačních a monitorovacích prací včetně jejich ocenění
 • Supervize sanačních prací (odborný dohled nad nápravnými opatřeními realizovanými za účelem odstranění ekologických zátěží zaměřený na dodržování legislativních podmínek, požadavků správních orgánů, čerpání finančních prostředků, efektivnost prováděných prací a jejich kvalitu, dodržování postupu prací podle schváleného realizačního projektu)
 • Monitoring podzemních a povrchových vod, horninového prostředí, stavebních konstrukcí
 • Odběry říčních nebo rybničních sedimentů, hodnocení jejich znečištění včetně návrhu nápravných opatření

Systémy environmentálního managementu
EMSA-Ekosystem poskytuje poradenskou podporu při zavádění systému environmentálního managementu jako celku nebo po jednotlivých prvcích podle požadavků normy ISO 14001 včetně úvodního přezkoumání, zpracování dokumentace EMS, školení zaměstnanců a účasti na interních auditech.
 
Komplexní ekologické služby
Těžiště služeb společnosti EMSA-Ekosystem na úseku podnikové ekologie:

 • Odborná podpora klientů v oblasti jejich environmentální politiky
 • Metodické řízení činností klientů z hlediska ochrany životního prostředí za účelem dosažení a udržení souladu portfolia jejich podnikatelských aktivit s relevantními právními a jinými požadavky na úseku ochrany životního prostředí
 • Outsourcing funkce podnikového ekologa spočívající v kompletním převzetí jeho povinností a odpovědnosti za případné postihy ze strany správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí
 • Vypracování podnikové koncepce péče o jednotlivé složky životního prostředí
 • Zpracování interních směrnic a postupů pro oblast ochrany jednotlivých složek životního prostředí
 • Vedení environmentálního podnikového výkaznictví v souladu s legislativními požadavky
 • Vypracování plánů opatření pro případy havárie ve smyslu vodního zákona a zajištění stanovisek příslušných správců povodí, správců drobných toků a rozhodnutí vodoprávních úřadů
 • Zpracování havarijní dokumentace ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií včetně zařazení objektu do příslušné skupiny
 • Zastupování před správními orgány činnými na úseku ochrany životního prostředí včetně účasti na správních řízeních dotýkajících se problematiky ochrany životního prostředí
 • Kontrola plánů a projektů nových investic z pohledu obecných požadavků, zákonných předpisů či právních, místních a jiných požadavků
 • Hodnocení úrovně řízení ochrany životního prostředí v podniku s návrhy environmentálních cílů pro další období

Školení
EMSA-Ekosystem provádí odborně zaměřená školení klientů v oblasti ochrany životního prostředí, havarijní prevence, nakládání s chemickými látkami a přípravky, environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP a povinnostech jejich řízení, sestavená na základě potřeb jednotlivých klientů s ohledem na požadavky vyplývající z právních předpisů platných na úseku ochrany životního prostředí nebo systémů řízení ochrany životního prostředí