Poslední aktuality

Řešení ekologických zátěží

EMSA-Ekosystem v oblasti ekologických zátěží realizuje:

  • Orientační a podrobné průzkumy znečištění horninového prostředí
  • Rizikové analýzy ekologických zátěží
  • Návrhy sanačních a monitorovacích prací včetně jejich ocenění
  • Supervize sanačních prací (odborný dohled nad nápravnými opatřeními realizovanými za účelem odstranění ekologických zátěží zaměřený na dodržování legislativních podmínek, požadavků správních orgánů, čerpání finančních prostředků, efektivnost prováděných prací a jejich kvalitu, dodržování postupu prací podle schváleného realizačního projektu)
  • Monitoring podzemních a povrchových vod, horninového prostředí, stavebních konstrukcí
  • Odběry říčních nebo rybničních sedimentů, hodnocení jejich znečištění včetně návrhu nápravných opatření