Poslední aktuality

Vodní hospodářství

Základní služby společností EMSA-Ekosystem v oblasti vodního hospodářství:

  • Outsourcing vodohospodářských služeb
  • Odběry vzorků vod včetně vod odpadních
  • Zajištění platného vodoprávního povolení k nakládání s vodami
  • Vedení vodohospodářské evidence provozu
  • Zpracování a aktualizace provozní dokumentace na úseku vodního hospodářství, zajištění jejího schválení ze strany správních orgánů
  • Kontroly komplexní činnosti na úseku nakládání s jednotlivými druhy vod, správnosti a úplnosti vodohospodářské agendy, souladu vodního hospodářství se zákonnými požadavky